Veel gestelde vragen

Wat gebeurt er als ik mijn kind niet aanmeld?

Niemand kan je verplichten je kind aan te melden, toch is het zeer sterk aan te raden. Als je je kind niet aanmeldt, kan je je zoon/dochter pas inschrijven in een school tijdens de vrije inschrijvingsperiode die start op 29 mei 2020.

Dan kan het zijn dat er al enkele scholen volzet zijn. Dit betekent dat je enkel nog bij de scholen met vrije plaatsen terecht kan, ook al is deze school niet de meest geschikte optie, bijvoorbeeld door de ligging.

Hebben mensen die zich voor mij aanmelden meer kans op een plaats voor hun kind?

 Neen. Bij de aanmelding speelt het tijdstip geen rol, zolang de aanmelding tijdens de voorziene aanmeldingsperiode gebeurt.

Kan mijn kind toegewezen worden aan een school die ik niet heb gekozen?

Neen, uw kind kan enkel toegewezen worden aan één van de scholen waarvoor u hebt aangemeld.

Hoe zie ik het aantal vrije plaatsen?

In het digitaal inschrijvingssysteem krijg je voor de start van de aanmeldingsperiode een overzicht van  het aantal vrije plaatsen. Dit aantal wijzigt niet tijdens de aanmeldingsperiode. Als er geen vrije plaatsen zijn, zie je dit ook. Je maakt dan enkel kans op een plaats op de wachtlijst.

Geef ik een rangorde aan de scholen die ik verkies?

Zet de scholen in volgorde van uw voorkeur. Het systeem tracht u een plaats toe te kennen in de school met uw grootste voorkeur. Wanneer u een plaats toegewezen krijgt, betekent dit dat u geen recht meer heeft op een plaats in een school die lager gerangschikt staat. Wanneer u een bericht van niet-gunstige rangschikking hebt ontvangen voor een hoger geplaatste school, blijft uw kind op de wachtlijst staan van deze school tot en met 30 juni 2020. Als er in die school plaats vrij komt, dan kan het zijn dat u uw kind toch nog in die school kan inschrijven. De school neemt daarvoor contact met u op.

Welke gegevens heb ik nodig om mijn kind aan te melden?

U heeft het rijksregister van uw kind nodig om het aan te melden. Het rijksregisternummer start met de geboortedatum van uw kind en kan u terugvinden op een kids ID (achteraan) of op de isi+ kaart van uw kind. Soms wordt dit nummer ook vermeld in het boekje van Kind en Gezin waarmee u naar het consultatiebureau gaat. U kan ook terecht op het gemeentehuis van uw woonplaats voor een bewijs van gezinssamenstelling en met de vraag of men het rijksregisternummer van uw kind erop kan vermelden. 

Indien uw kind geen rijksregisternummer heeft, dient u contact op te nemen met de deskundige jeugd- en doelgroepenbeleid (E jeugddienst@opwijk.be) voor het einde van de aanmeldingsperiode van de betreffende voorrangsgroep.

Welk adres geef ik op?

Het domicilie-adres van het kind.

Wat moet ik doen als ik bijna ga verhuizen?

Als je verhuis gepland staat tijdens het schooljaar waarvoor je wenst in te schrijven, kan je je kind aanmelden met je toekomstig adres. Hiervoor dien je contact op te nemen met de deskundige jeugd- en doelgroepenbeleid (E jeugddienst@opwijk.be) voor het einde van de aanmeldingsperiode van de betreffende voorrangsgroep. Deze kan het toekomstig adres als referentie toevoegen in het systeem. Dan dien je wel een bewijsstuk mee te nemen naar de school (eigendomsbewijs, huurovereenkomst,…) om effectief tot inschrijving over te gaan.

Hoe wordt de afstand berekend?

De afstand wordt berekend via Google Maps en bij ex-aequo verfijnd met behulp van GIS-coördinaten. We maken gebruik van de optie ‘wandelafstand’ binnen Google Maps om de afstand te bepalen tussen de coördinaten van het domicilie-adres van de leerling en de coördinaten van het officiële adres van de vestigingsplaats van de school. De correcte inschatting van het adres (coördinaten) wordt door de beheerders gecontroleerd met behulp van het CRAB (Centraal Referentieadressenbestand).

Wat is een aanmeldingsdocument?

Op uw “aanmeldingsdocument” staat vermeld in welke school u zal kunnen inschrijven tijdens de inschrijvingsperiode. Met het ticket bent u zeker van een plaats voor uw kind in de betrokken school. Indien u uw kind echter niet inschrijft tijdens de inschrijvingsperiode, vervalt uw ticket of reservatie voor de school. Het is dus zeker aan te raden tijdig een afspraak te maken met de school.

Wat is een bericht van niet-gunstige rangschikking?

Dit betekent dat er voor uw kind voor die school op dat ogenblik geen plaats is. U staat wel op de wachtlijst van die school. Indien er toch plaats vrijkomt, wordt u verwittigd door de school.

Hoe lang is de plaats van mijn kind op de wachtlijst geldig?

De plaats is geldig tot 30 juni 2020.

Wie mag mijn kind inschrijven op de school?

Alleen personen met ouderlijk gezag kunnen inschrijven. Dit is een ouder of een voogd.

Wat neem ik mee naar de school bij de effectieve inschrijving van mijn kind?

 • Kids ID kaart/isi+ kaart
 • Aanmeldingsdocument
 • Eventueel bewijsstuk van toekomstig verblijf

Als je verhuis gepland staat tijdens het schooljaar waarvoor je wenst in te schrijven, kan je je kind aanmelden met je toekomstig adres. Dan dien je wel een bewijsstuk mee te nemen naar de school (eigendomsbewijs, huurovereenkomst,…) om effectief tot inschrijving over te gaan.

Wat gebeurt er bij de inschrijving op de school?

 • De school controleert de gegevens van je kind.
 • Je verklaart je akkoord met het pedagogisch project en het schoolreglement van de school.
 • Je ontvangt een bewijs van inschrijving.

Wat als ik een aanmeldingsdocument ontvangen heb,  maar vergeet in te schrijven?

Als je tijdens de voorziene inschrijvingsperiode geen afspraak hebt gemaakt met de toegewezen school, vervalt je aanmeldingsdocument en bijgevolg de voorziene plaats op de school.

Ontvang ik een schooltoelage voor mijn kind?

Vanaf het schooljaar 2019-2020 kunnen kinderen vanaf 3 jaar die Nederlands kleuter- of lager onderwijs volgen, rekenen op een jaarlijkse toelage als het inkomen van de ouders voldoet aan de inkomensvoorwaarde. Vanaf het schooljaar 2019-2020 ontvangt u de schooltoelage automatisch van uw uitbetaler van het groeipakket.

Meer informatie op: www.vlaanderen.be/de-schooltoeslag-vanaf-schooljaar-2019-2020-groeipakket

Wat als er iets niet gelopen is zoals het moet?

Is er een probleem opgetreden tijdens het aanmelden? Of heb je een klacht over de toewijzing? Dan kan je binnen de voorziene termijn contact opnemen met Franky Saerens, de deskundige jeugd- en doelgroepenbeleid van de gemeente Opwijk. Deze is voorzitter van de lokale disfunctiecommissie en plaatst de ontvangen klacht op de agenda van de disfunctiecommissie.

Deze klacht dient binnen de 7 dagen na het ontvangen van het ticket van weigering ingediend te zijn om ontvankelijk te zijn. Deze klacht dient schriftelijk of per e-mail ingediend te worden. Jeugddienst - Deskundige jeugd- en doelgroepenbeleid Franky Saerens - Kloosterstraat 10. E jeugddienst@opwijk.be

Ben je niet akkoord met de beslissing van deze lokale disfunctiecommissie, dan kan je een klacht indienen bij de commissie inzake leerlingenrechten. Dat dient te gebeuren binnen de 30 dagen na het ontvangen van het ticket van weigering. Respecteer zeker deze termijn om contact op te nemen!

Vlaamse Overheid - Agentschap voor Onderwijsdiensten - AGODI
Hendrik Consciencegebouw
Secretariaat Commissie inzake Leerlingenrechten
Koning Albert II-laan 15 - 1210 Brussel
T 02 553 93 83 - T 02 553 65 22
commissie.leerlingenrechten@vlaanderen.be
   www.agodi.be/commissie-inzake-leerlingenrechten

 

Wat is de lokale disfunctiecommissie?

 • De disfunctiecommissie behandelt klachten en disfuncties die door gebruikers van het digitaal inschrijvingssysteem ingediend worden.
 • Klachten dienen schriftelijk of per mail ingediend te worden bij de voorzitter van de disfunctiecommissie.
 • Een klacht dient binnen de 7 dagen na het ontvangen van het ticket van weigering ingediend te zijn om ontvankelijk te zijn. Deze voorziene termijn voor het indienen van klachten dient gerespecteerd te worden.
 • Bij klachten zal de disfunctiecommissie feitelijk samenkomen.
 • Bij behandeling van klachten worden de betrokken ouders en andere belanghebbenden gehoord.
 • Indien de disfunctiecommissie geen consensus bereikt betreffende de aanpak van de klacht, zal deze klacht voorgelegd worden aan de commissie leerlingenrechten.
 • Om de neutraliteit van deze disfunctiecommissie te garanderen, is deze commissie evenwichtig samengesteld uit vertegenwoordigers van onderwijsverstrekkers en een vertegenwoordiging van niet-onderwijspartners. Volgende samenstelling wordt bepaald:
       Voorzitter:  Franky Saerens Deskundige Jeugd- en doelgroepenbeleid
       Leden: Katleen Van Lemmens  Katholieke onderwijskoepel
  Jo De Wolf Gemeenschapsonderwijs
  Tanja Segers Gemeentelijk onderwijs