Veel gestelde vragen

Wat gebeurt er als ik mijn kind niet aanmeld?

Niemand kan je verplichten je kind aan te melden, toch is het zeer sterk aan te raden. Als je je kind niet aanmeldt, kan je je zoon/dochter pas inschrijven in een school tijdens de vrije inschrijvingsperiode. Deze start op 23 mei 2023.

Dan kan het zijn dat er al enkele scholen volzet zijn. Dit betekent dat je enkel nog bij de scholen met vrije plaatsen terecht kan, ook al is deze school niet de meest geschikte optie, bijvoorbeeld door de ligging.

Hebben mensen die zich voor mij aanmelden meer kans op een plaats voor hun kind?

Neen. Bij de aanmelding speelt het tijdstip geen rol, zolang de aanmelding tijdens de voorziene aanmeldingsperiode gebeurt.

Kan mijn kind toegewezen worden aan een school die ik niet heb gekozen?

Neen, je kind kan enkel toegewezen worden aan één van de scholen waarvoor je hebt aangemeld.

Hoe zie ik het aantal vrije plaatsen?

In het digitaal inschrijvingssysteem krijg je voor de start van de aanmeldingsperiode een overzicht van het aantal vrije plaatsen. Dit aantal wijzigt niet tijdens de aanmeldingsperiode. Als er geen vrije plaatsen zijn, zie je dit ook. Je maakt dan enkel kans op een plaats op de wachtlijst.

Geef ik een rangorde aan de scholen die ik verkies?

Zet de scholen in volgorde van je voorkeur. Het systeem tracht je een plaats toe te kennen in de school met je grootste voorkeur. Wanneer je een plaats toegewezen krijgt, betekent dit dat je geen recht meer hebt op een plaats in een school die lager gerangschikt staat. Wanneer je een bericht van niet-gunstige rangschikking hebt ontvangen voor een hoger geplaatste school, ontvang je een plaats op de wachtlijst van deze school. 

Welke gegevens heb ik nodig om mijn kind aan te melden?

Om aan te melden heb je het rijksregisternummer van je kind nodig. Dit nummer start met de geboortedatum van je kind en vind je terug op de Kids-ID. Soms wordt dit nummer ook vermeld in het boekje van Kind en Gezin waarmee je naar het consultatiebureau gaat. Je kan ook terecht op het gemeentehuis van je woonplaats voor een bewijs van gezinssamenstelling en met de vraag of men het rijksregisternummer van je kind erop kan vermelden. Indien je kind geen rijksregisternummer heeft, stuur je voor het einde van de aanmeldingsperiode een mailtje naar de deskundige jeugd- en doelgroepenbeleid: E jeugddienst@opwijk.be

Welk adres geef ik op?

Het domicilieadres van je kind.

Wat moet ik doen als ik bijna ga verhuizen?

Ben je van plan om te verhuizen tijdens het schooljaar waarvoor je wenst in te schrijven? Dan kan je je kind aanmelden met je toekomstig adres. Hiervoor neem je voor het einde van de aanmeldingsperiode contact op met de deskundige jeugd- en doelgroepenbeleid: E jeugddienst@opwijk.be. Het toekomstig adres wordt dan als referentie toegevoegd in het systeem. Om effectief tot inschrijving over te gaan neem je wel een bewijsstuk mee naar de school (eigendomsbewijs, huurovereenkomst ...).

Hoe wordt de afstand berekend?

De afstand wordt berekend via Google Maps en bij ex-aequo verfijnd met behulp van GIS-coördinaten. We maken gebruik van de optie ‘wandelafstand’ binnen Google Maps om de afstand te bepalen tussen de coördinaten van het domicilieadres van de leerling en de coördinaten van het officiële adres van de vestigingsplaats van de school. De correcte inschatting van het adres (coördinaten) wordt door de beheerders gecontroleerd met behulp van het CRAB (Centraal Referentieadressenbestand).

Wat is een aanmeldingsdocument?

Op het “aanmeldingssdocument” staat vermeld dat je je kind kan inschrijven in de school tijdens de voorziene inschrijvingsperiode. Met dit document ben je zeker van een plaats voor je kind in de school. Als ouder maak je zelf een afspraak met de school om over te gaan tot de effectieve inschrijving. Als je je kind echter niet inschrijft tijdens de inschrijvingsperiode, vervalt je ticket of reservatie voor de school. Het is dus zeker aan te raden tijdig een afspraak te maken met de school.

Wat is een bericht van niet-gunstige rangschikking?

Dit betekent dat er voor je kind op de school op dat ogenblik geen plaats is. Je staat wel op de wachtlijst. Indien er toch plaats vrijkomt, word je verwittigd door de school.

Hoe lang is de plaats van mijn kind op de wachtlijst geldig?

Voor kinderen van het jongste geboortejaar blijft de wachtlijst van kracht tot eind juni van het schooljaar waarvoor de inschrijving werd gevraagd. Voor alle andere kinderen is de wachtlijst geldig tot en met de 5de schooldag van oktober van het schooljaar waarop de inschrijving betrekking had.

Wie mag mijn kind inschrijven op de school?

Alleen personen met ouderlijk gezag kunnen inschrijven. Dit kan een ouder of een voogd zijn.

Wat neem ik mee naar de school bij de effectieve inschrijving van mijn kind?

 • Kids-ID 
 • Aanmeldingsdocument
 • Eventueel bewijsstuk van toekomstig verblijf

Wat gebeurt er bij de inschrijving op de school?

 • De school controleert de gegevens van je kind.
 • Je verklaart je akkoord met het pedagogisch project en het schoolreglement van de school.
 • Je ontvangt een bewijs van inschrijving.

Wat als ik een aanmeldingsdocument ontvangen heb,  maar vergeet in te schrijven?

Als je tijdens de voorziene inschrijvingsperiode geen afspraak hebt gemaakt met de toegewezen school, vervalt je aanmeldingsdocument en bijgevolg de voorziene plaats op de school.

Ontvang ik een schooltoelage voor mijn kind?

Vanaf het schooljaar 2019-2020 kunnen kinderen vanaf 3 jaar die Nederlandstalig kleuter- of lager onderwijs volgen, rekenen op een jaarlijkse toelage als het inkomen van de ouders voldoet aan de inkomensvoorwaarde. Vanaf het schooljaar 2019-2020 ontvang je de schooltoelage automatisch van uw uitbetaler van het groeipakket.

Meer informatie op: www.vlaanderen.be/de-schooltoeslag-groeipakket

Wat als er iets niet gelopen is zoals het moet?

Is er een probleem opgetreden tijdens het aanmelden? Of heb je een klacht over de toewijzing? Dan kan je binnen de voorziene termijn contact opnemen met Franky Saerens, de deskundige jeugd- en doelgroepenbeleid van de gemeente Opwijk. Hij is voorzitter van de ombudsdienst inschrijvingen en plaatst de ontvangen klacht op de agenda van de ombudsdienst.

Een klacht dien je binnen 15 dagen na de vaststelling van de betwiste feiten schriftelijk of per e-mail in. Na deze termijn wordt een klacht als niet-ontvankelijk beschouwd. Jeugddienst - Deskundige jeugd- en doelgroepenbeleid Franky Saerens - Marktstraat 55. E jeugddienst@opwijk.be

Ben je niet akkoord met de beslissing van deze ombudsdienst inschrijvingen, dan kan je een klacht indienen bij de commissie inzake leerlingenrechten. Dit binnen 30 kalenderdagen na de vaststelling van de betwiste feiten. Weekend, schoolvakanties en wettelijke feestdagen worden niet als kalenderdag beschouwd. Respecteer zeker deze termijn om contact op te nemen! 

Belangrijk: een klacht ingediend bij de ombudsdienst inschrijvingen schort deze termijn van 30 kalenderdagen voor de behandeling van klachten door de Commissie inzake Leerlingenrechten op.

Vlaamse Overheid - Agentschap voor Onderwijsdiensten - AGODI
Hendrik Consciencegebouw
Secretariaat Commissie inzake Leerlingenrechten
Koning Albert II-laan 15 - 1210 Brussel
T 02 553 93 83 
commissie.leerlingenrechten@vlaanderen.be
 https://onderwijs.vlaanderen.be/nl/commissie-inzake-leerlingenrechten 

 

Wat is de ombudsdienst inschrijvingen?

 • De ombudsdienst inschrijvingen behandelt klachten en disfuncties die door gebruikers van het digitaal inschrijvingssysteem ingediend worden.
 • De ombudsdienst inschrijvingen behandelt vragen over een erkenning van een uitzonderlijke situatie van een in te schrijven leerling.
 • Klachten worden schriftelijk of per mail ingediend bij de voorzitter van de ombudsdienst inschrijvingen.
 • Een klacht dient binnen de 15 dagen na de vaststelling van de betwiste feiten ingediend te zijn om ontvankelijk te zijn. Deze termijn voor het indienen van klachten dient gerespecteerd te worden.
 • Bij klachten komt de ombudsdienst inschrijvingen feitelijk samen.
 • Bij behandeling van klachten worden de betrokken ouders en andere belanghebbenden gehoord.
 • Indien de ombudsdienst inschrijvingen geen consensus bereikt over de aanpak van de klacht, zal deze voorgelegd worden aan de commissie leerlingenrechten.

Om de neutraliteit van deze ombudsdienst te garanderen, is deze commissie evenwichtig samengesteld uit vertegenwoordigers van onderwijsverstrekkers, vertegenwoordigers van ouderverenigingen en een vertegenwoordiging van niet-onderwijspartners. Volgende samenstelling wordt bepaald:

Voorzitter: Franky Saerens – Deskundige jeugd- en doelgroepenbeleid

Leden: Katleen Van Lemmens – Katholieke onderwijskoepel

             Sam Panckoucke – Gemeenschapsonderwijs

             Tanja Segers – Gemeentelijk onderwijs

             Voorzitter ouderraad De Leertrommel

             Voorzitter vzw oudervereniging De Duizendpootrakkers

             Voorzitter ouderraad GBS De Boot